V čo veríme

Apoštolské vyznanie

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Autorita Biblie

Najvyššou autoritou je pre nás Písmo sväté – Biblia. Biblia je Božie slovo. Zjavuje nám kto Boh je a aký má charakter. Tu sa dozvedáme ako máme žiť (2.Tim 3:16-17). Veríme, že Božie slovo je večná pravda (Ján 17:17b, 1.Pet 1:25a), nemožno ho žiadnou autoritou človeka, inštitúcie ani na základe akejkoľvek tradície zrušiť, pozmeniť, alebo z neho ubrať či k nemu čokoľvek pridať (Ján 10:35b, Ž 119:89, Mar 7:13a, Zj 22:18-19, 2. Jána 1:9, Pr 30:6).

Čo je evanjelium

Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí (Rim 1:16). Je to dobrá správa pre všetkých ľudí o Spasiteľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi (Luk 2:10,11).
Evanjelium obsahuje štyri duchovné princípy:

  • Boh človeka miluje a ponúka mu nádherný plán pre jeho život (Ján 3:16).
  • Človek je hriešny a oddelený od Boha (Rim 3:23).
  • Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu.Jeho prostredníctvom môže človek spoznať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život (Rim 5:8).
  • Ježiša Krista musí osobne prijať ako Spasiteľa a Pána (Ján 1:12).

Spasenie

Jediný spôsob ako môže byť človek zachránený je skrze Ježiša Krista (Luk 24:46-47, Ján 14:6).

  • Pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie (Rim 4:25).
  • Každý, kto v uverí vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a vyzná Ho ako svojho Pána bude spasený (Rim 10:9,10).
  • Následkom tohto Božieho zásahu, ktorý Ježiš nazýva znovuzrodením (Ján 3), je premenený život, dobré skutky, láska k blížnemu, starostlivosť o rodinu, jednoducho život nasledovania Kristovho príkladu.

Plné evanjelium

Veríme v plné evanjelium, čo znamená:

  • spasenie Pánom Ježišom Kristom, t.j. záchranu od našich hriechov a večný život.
  • krst Duchom svätým, ktorý sa prejavuje hovorením v nových jazykoch (Sk 2:1-4, 38,39, 10:44-48)
  • uzdravenie, vyslobodenie skrze meno Ježiš ako znamenia, ktoré sprevádzajú kázanie evanjelia (Mar 16:17-20, Ján 14:12).