Spolupracujeme

Cirkev…

Veríme, že cirkev nie je organizácia, ale spoločenstvo veriacich na celom svete, ktorí rovnako ako my veria v živého Boha, odovzdali mu svoj život a dôverujú v pravdivosť a zvrchovanosť Jeho slova – Biblie.
Preto sa snažíme budovať a udržovať blízke vzťahy s bratmi a sestrami iných kresťanských zborov a denominácií. Aktívne sa zapájame do organizovania spoločných stretnutí, modlitieb, konferencií, či detských táborov, alebo evanjelizácií.

SME JEDNA VEĽKÁ RODINA!

Slovo života Bratislava

Živá viera založená na viere v živého Boha, ktorý je i dnes schopný a ochotný konať divy a zázraky.Božie slovo je pravdivé a učí nás dôverovať Bohu! To je to, čo máme spoločné.

KS Radostné srdce Partizánske / KS Christiana Bratislava

Spája nás nielen viera v Boha, ale aj dlhoročné priateľstvo a aktívna spolupráca… Sú pre nás vzorom, ako pracovať s deťmi a mládežou!

Devleskero Kher Košice

Nehanbíme sa povedať, že našimi bratmi sú i Rómovia. Zmeny, ktoré Boh vykonal v ich životoch nás len povzbudzujú veriť v Jeho bezhraničnú lásku a milosť. PS: ani oni sa nehanbia volať nás bratmi vo viere.

Apoštolská cirkev na Slovensku

Vážime si bratov a sestry z AC a vidíme, že Boh medzi nimi robí vzácne veci. Mnoho ľudí tu nachádza svoj duchovný domov. Napriek historickým odlišnostiam naše cesty sa čím ďalej, tým viacej prekrývajú…

25  Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov,
26  a tak bude celý Izrael spasený, jako je napísané: Prijde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba.